Akademie/Academics

Laerskool Bastion is ‘n parallel-medium skool met net meer as 1 830 leerders vanaf Graad R tot Graad 7.  Daar is vyf Graad R klasse en sewe per graad vanaf Graad 1 tot Graad 7, waarvan twee Engels Huistaal in elke graad is.  Dit is een van die grootste laerskole in die Wes-Kaap, met 114 toegewyde personeellede.  Dit sluit in ‘n skoolhoof, twee adjunkhoofde, 75 opvoeders, 6 sekretaresses, 1 maatskaplike werkster, 21 assistente en 11 terrein- en onderhoudspersoneel.  Die assistent-opvoeders is daar om die opvoeders en leerders te ondersteun en om te help om die persoonlike interaksie in die klaskamer uit te bou.  Die skool het uitgebreide skoolgronde met ses netbal-/tennisbane, drie rugbyvelde en ‘n nuutgeboude Astroturf.  As ‘n mens op die skoolgronde staan, het ‘n mens ‘n pragtige uitsig oor Tafelberg en die gebied tussen Bastion en die berg. 

Op akademiese front bied Bastion drie tale aan vir alle Graad 1 – 7 leerders.  Hierdie is Afrikaans, Engels en isiXhosa as ‘n Derde Addisionele Taal.  Bastion dek al die voorgeskrewe vakke, naamlik Tale, Wiskunde en Lewensvaardighede vir Graad 1 tot 3, en Tale, Natuurwetenskap, Sosiale Wetenskap, Wiskunde en Lewensvaardighede vir Graad 4 tot 6, met Tegnologie, Skeppende Kuns en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe wat in Graad 7 bykom.  Ons het Rekenaarvaardighede ingesluit aangesien ons oor twee rekenaarlokale beskik, wat die skool die geleentheid bied om in 2021 deel te wees van ‘n loodsprojek vir Robotika.

Bastion is ‘n skool van uitnemendheid waar leerders eerste geplaas word en die geluk van leerders en personeel van uiterste belang is.  Om hierdie doel te verwesenlik, het die skool nie net die senior personeel bemagtig nie, maar het ook kleiner spilpunte in die skool ontwikkel wat deur Graadhoofde en Departementshoofde bedryf word.  Hulle is die vrymoedigheid gegee om hul afdelings met vryheid te bedryf, met slegs geringe riglyne van die senior personeel.  Dit het verskeie areas van die skool toegelaat om landswye bekendheid te verwerf.  Een van hierdie verenigings is ons dramaklub.

Om te help om die akademiese plan te implementer, het die Beheerliggaam die klasinfrastruktuur verbeter met interaktiewe witborde, oorhoofse dataprojektors en elke opvoeder is ook voorsien van ‘n persoonlike skootrekenaar.  Die Seniorpersoneel en Beheerliggaam het ook op hulpbronne gefokus deur die geluk en welstand van die personeel te bevorder.  Dit het beslis gehelp om personeel gemotiveerd te hou tydens hierdie moeilike tye.  Alhoewel die skool steeds van fisiese handboeke gebruikmaak, is klasse bron-gebaseerd, wat help om ‘n interaktiewe akademiese omgewing te skep.  Didaktiese klasse word aangebied vir leerders wat sukkel met Afrikaans, Engels en Wiskunde.  Dit help om leerders te ontwikkel en om hulle voor te berei vir hul volgende grade.  ‘n Ander pluspunt aan Bastion is dat leerders vrylik interaksie kan hê met die opvoeders se PowerPoint-aanbiedings en die wêreld wat in die klaskamer ingebring word d.m.v. die Wi-Fi netwerk, maar die grootste rede vir Bastion se akademiese sukses is die baie lae opvoeder-omset, aangesien die personeel soos ‘n toegewyde familie funksioneer, wat nie net die belange van die leerders dien nie, maar ook dié van die breër gemeenskap

Bastion is ook baie sterk in sport- en kulturele aktiwiteite.  Die skool bied verskeie buitemuurse aktiwiteite aan:  rugby, netball, hokkie, krieket, skaak, tennis, boogskiet, individuele musieklesse, atletiek, landloop, dramaklub, asook junior- en seniorkoor.  Met hierdie verskeidenheid aktiwiteite fokus Bastion nie net op die akademie nie, maar probeer ook die leerder in sy/haar geheel te ontwikkel.  Leerders word ook as leiers ontwikkel deur te kan dien as klaskaptein in elke skooljaar by Bastion en as prefek in hul Graad 7 jaar.

Bastion se personeel strewe dus daarna om van Bastion ‘n skool van uitnemendheid te maak, waar die hele leerder ontwikkel en voorberei word, nie net akademies en fisies nie, maar ook emosioneel, om die eise van die lewe te kan weerstaan.  Die seniorpersoneel van Bastion glo ook dat gelukkige opvoeders gelukkige leerders sal ontwikkel, en op die ou einde, gelukkige ouers.

Bastion Primary School is a parallel medium primary school with just over 1 830 learners from Grade R to Grade 7. There are five Grade R classes and seven classes per grade in Grades 1 to 7, with two being English Home Language in each grade. It is one of the largest primary schools in the Western Cape, with 114 dedicated staff members.  These include a principal, two deputy principals, 75 educators, 6 secretarial staff, 1 social worker, 21 assistants and 11 ground and maintenance staff. The assistant educators are there to support the educators and learners and help to develop the personal interaction in class. The school has extensive grounds with 6 netball / tennis courts, 3 rugby fields and a newly acquired Astroturf. When standing on the fields and grounds, one has a magnificent view of Table Mountain and the area between Bastion and the mountain.

On the academic front, Bastion offers three languages to all Grade 1 – 7 learners. These are English, Afrikaans and isiXhosa as a Third Additional Language. Bastion also covers all the required subjects, namely Languages, Mathematics and Life Skills for Grades 1 to 3, and Languages, Natural Science, Social Science, Mathematics and Life Skills for Grades 4 to 6, with the addition of Technology, Creative Arts and Economic and Management Sciences for Grade 7. We have also included Computer Skills as we have two computer rooms, which allows the school the opportunity to form part of the pilot project for Robotics in 2021.

Bastion is a school of excellence where the learners come first and the happiness of the learners and staff is of the utmost importance. To achieve this goal, the school has empowered not only the senior staff but has also developed smaller hubs in the school that are run by the Grade Heads and Department Heads.  They have been given the initiative to run their sections with freedom and with only minimum guidance from the senior staff. This has allowed various areas of the school to develop and become renowned across the country.  One of these societies is our Drama Club.  

To help implement the academic plan, the Governing Body has improved the class infrastructure with interactive whiteboards, overhead data projectors and they have also supplied all educators with personal laptops.  The Senior Staff and Governing Body have also focused on resources by promoting staff happiness and well-being.  This has definitely helped to keep the staff motivated during these difficult times.  Even though the school still uses physical textbooks, the classes are source-based which helps to develop an interactive academic environment. Didactic lessons are also offered after school for learners who struggle with English, Afrikaans and Mathematics. This helps to develop the learners and helps to prepare them for their future grades. Another plus point to Bastion is that learners can freely interact with the prepared PowerPoint presentations of the educators and the world brought into the classroom by the Wi-Fi network, but the most defining reason for Bastion’s academic success has been the very low educator rotation as the staff operates as a dedicated family, serving the needs not only of the learners, but also that of the broader community.

Bastion is also very strong in sport and cultural activities. The school offers various extra-mural activities: rugby, netball, hockey, cricket, chess, tennis, archery, individual music lessons, athletics, cross country, drama club and junior and senior choir. With this selection of activities, Bastion doesn’t only focus on academics, but also tries to develop the learner as holistically as possible. The learners are also developed as leaders and have the opportunity to serve as class captains during all their years in Bastion and as prefects in their Grade 7 year.

Bastion’s staff therefore strives to make Bastion a school of excellence where the whole learner is developed and prepared, not only academically and physically for the demands of life, but also emotionally. Bastion’s senior staff also believe that happy educators will develop happy learners and, in the end, happy parents.