Our Vision

To develop well-balanced, happy, hard working and fulfilled individuals who will be an asset to society for the future.

Ons Visie

Om goed gebalanseerde, gelukkige, hardwerkende en vervulde individue vir die toekoms voor te berei wat ‘n aanwins vir die samelewing sal wees.

Our Mission

To offer the best education to our community’s children with the aid of the best teachers and the best equipment. We believe that happy teachers will teach happy children to become responsible adults. We firmly believe in teaching according to Christian principles. May God help us!

Ons Missie

By Bastion wil ons met behulp van die beste personeel en die beste middele, die beste onderwys aan ons gemeenskap se kinders bring. Ons glo dat gelukkige onderwysers gelukkige kinders tot verantwoordelike volwassenheid sal lei. Ons onderskryf onderwys volgens Christelike beginsels. Mag God ons daartoe help.

Credo

 1. I believe in Jesus Christ, my strength in everything.
 2. I love my country, my town and my school.
 3. I honour my parents and my educators.
 4. I obey all our country’s laws.
 5. I always do my best in everything.
 6. I believe I am strong because I believe in the Truth.

VIRES VERITAS – From Truth comes forth Strength

Credo

 1. Ek glo in Jesus Christus wat my krag in alles gee.
 2. Ek is lief vir my land, my dorp en my skool.
 3. Ek eer my ouers en my opvoeders.
 4. Ek gehoorsaam die landswette.
 5. Ek doen in alles my beste.
 6. Ek glo ek staan sterk omdat ek in die Waarheid glo.

VIRES VERITAS – Uit die Waarheid word Sterkte gebore.

Algemeen

AGTERGROND EN GESKIEDENIS
Brackenfell as dorp bestaan reeds byna ‘n eeu. Die huidige laerskool was by geleentheid laerskool, middelbare skool, hoërskool en laerskool. Die getalle-uitbreiding het veroorsaak dat ‘n nuwe laerskool op 22 Januarie 1980 begin het.

Die dorp is geleë aan Kanonkop, ‘n historiese koppie vanwaar ‘n kanon vanuit ‘n kanonstelling die aankoms van vreemde skepe na die binneland geboodskap het. Daaraan ontlok die naam Bastion of vesting die naam van die skool. Die deel waar Bastion geleë is, bestaan uit ou Brackenfell, Proteahoogte, Ruwari en Kruispad. Dit bied huisvesting vir beide Engels- en Afrikaanssprekendes en het in die eerste jaar net 300 leerlinge tot en met Graad 6 gehad.

WAPEN EN LEUSE
Deur Dr C Pama ontwerp, is die kanonkoeëls ter ere van Kanonkop en die dubbele kanteling is daar vir die lewenskrag en sterkte wat so ‘n naam uitstraal. Die leuse VIRES-VERITAS beteken “uit die waarheid word sterkte gebore”.

SIMBOLIESE VERTOLKING VAN DIE WAPEN
Die skoolwapen is goud en rooi.

Goud staan vir Lig wat waarheid is. Waarheid is egtheid en duursaamheid wat die basis verskaf vir innerlike sterkte en lewenskrag wat daaruit gebore word. Rooi simboliseer lewenskrag en sterkte asook vorstelikheid. Die skoolleuse VIRES VERITAS, “uit Waarheid word Sterkte gebore,” is gebaseer op die Bybelse teks, Efesiërs 6:14: “Staan dan vas, julle lendene met die Waarheid omgord….”.

Daar is drie kanonkoeëls en ‘n dubbelgekanteelde balk. Die drie koeëls het drieërlei betekenis – Dit staan vir

 • Kerk, Skool en Staat wat ‘n eenheid moet vorm in die opvoeding tot volwassenheid.
 • Ouer, onderwyser en kind
 • Kultuur, Akademie en Sport

Die dubbelgekanteelde balk het drieërlei betekenis –

 • Eerstens dui dit op die skoolnaam Bastion wat vesting beteken en veiligheid en sterkte aan sy inwoners bied.
 • Tweedens dui dit op samevoeging en samewerking van die twee taalgroepe tot een geheel.
 • Derdens op die samewerking tussen (1) Kerk, Skool en Staat; (2) Ouers, Onderwyser en Kind; en (3) Die gesonde balans tussen Akademie, Kultuur en Sport om ‘n gesonde wellewende volwasse landsburger op te voed.